Vastavalt sihtasutuse põhimõtetele liidetakse kõik annetused sihtkapitali hulka. Sihtkapital on puutumatu vara, millest väljamakseid ei tehta. Kui tulu ei teenita, siis väljamakseid ei tehta. Sihtasutuse nõukogul on õigus liita teenitud tulu sihtkapitali hulka, üldjuhul makstakse teenitud tulu stipendiumiteks.

Annetuste tegemise põhimõtted

  1. Rotalia Arengufond on üks olulisemaid allfonde, kuhu koondatakse kõik ühekordsed ja regulaarsed annetused. 50% kõigist Rotaliale mitte-sihtotstarbelistest tehtud annetustest suunatakse samuti arengufondi. Toetatakse kõike, mis aitab kaasa Rotalia arengule nii kodu kui välismaal. Sellest fondist toimub toetuste maksmine ainult sihtasutuse nõukogu otsuste alusel. Arengufondi toetuste maksmise eeskujuks võiks tuua vil! vil! Toivo Klaari ja Indrek Orot, kes regulaarselt toetavad arengufondi summaga 6€/kuus ja nii juba mitmete aastate vältel. Samuti vil! Jüri Kraavi, kes analoogiliselt toetab aastapõhiselt. Vaata täielikku toetajate nimekirja.
  2. Nimelised allfondid eraisikutelt või firmadelt luuakse koostöös annetajatega. Summa võib fondile üle kanda ühekordselt või pikema perioodi vältel osamaksudena. Allfond avatakse kui saab täidetud allfondi jaoks nõutav alammäär (summa alates 32 000€).
  3. Päranduste mahust ja pärandaja soovist sõltuvalt teeb sihtasutuse nõukogu otsuse, kas luuakse omaette allfond nn mälestusfond või liidetakse vastav vara Rotalia Arengufondiga.
  4. Erifondide puhul antakse üle kinnisvara või konkreetselt teatud tuluühingute osakud (võlakirjad, patendid jm) ja peetakse otstarbekaks vara säilitamist üleantaval kujul. Erifondist toimub toetuste väljamaksmine konkreetse vara pealt teenitud tulult. Konkreetse varaga seotud halduskulud peavad olema väiksemad kui sellelt teenitav tulu. 
  5. Tuluüritustelt teenitav tulu suunatakse põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks. Näiteks tuluõhtute, oksjonite ja muu korraldamine või äriühingutega lepingu sõlmimine, et mingi osakaal ühe ühiku toote müügi pealt laekuks sihtasutusele.