korp! Rotalia: www.rotalia.ee » ET » Tegevus » Ametnikud

Ametnikud

Korporatsioon Rotalia igas koondises on kuni 20 ametnikku:

 • Senior - konvendi presiidiumi esimees ja konvendi kõrgeim juht ning ametnik, kes valitakse ametisse üheks semestriks. Seniori ülesandeks on konvendi tegevuse juhtimine ning oma ülesannete täitmise üle annab ta aru koosolekutel.
 • Olderman - Olderman ehk vanamees on vähemalt vanamaja, kes valitakse ametisse üheks aastaks. Olderman on rebaste ja lihtliikmete vaimseks juhiks ja kasvatajaks. Kord kahe nädala jooksul korraldab ta n.n. "moraali tundi", milles tutvustab ta mustale majale korporatsiooni kodukorda, uususi, kombeid ja traditsioone. Olderman on rebaste õiguste eest seisja ja aitab neil lahendada esile kerkivaid probleeme ja küsimusi. Oldermani puudumisel täidab tema kohustusi senior.
 • Laekur - ehk II senior. Laekur on konvendi rahaliste asjade korraldaja ja selle ala korraliku asjaajamise ja rahasummade eest vastutav konvendi liige. Vajadusel asendab I seniori konvendi välises läbikäimises.
 • Scriba - ehk III senior. Scriba on presiidiumi kirjatoimetaja ja selle eest vastutav konvendi liige. Scriba ülesandeks on koosolekute protokollimine ja ettekandmine, koosolekutelt puudujate ja hilinejate ülesmärkimine, vastutab kodukorra ja muude dokumentide eest.
 • Mag! Cantandi - Ülesandeks on korporatsiooni liikmete muusikalist taset tõsta, laulmist edendada ja laulusid juhatada. Mag! Cantandi juhatab üritustel laule ja peab ametlikke cantustunde, kus õpetab noortele liikmetele laule ja laulmist. Mag! Cantandi hoolitseb, et cantuse esitamise korda igal pool täidetaks.
 • Mag! Referendi - Ülesandeks on konvendi liikmeskonna vaimse tasapinna ja silmaringi laiendamise eest hoolitsemine. Selleks korraldab ta referaat koosolekuid, teaduslikke ettekandeid, loenguid, ekskursioone jne. Rebased ja lihtliikmed on kohustatud esitama Mag! referendile kirjaliku referaadi, mille referendi üle vaatab ja saadab tagasi parandamisele või kinnitab ning organiseerib koosoleku referaadi ettekandmiseks.
 • Mag! Paucandi - Ülesandeks on konvendi liikmeskonna kehalise kasvatuse eest hoolitsemine. Selleks hoolitseb ta võimlemise ja spordi eest, korraldab võistlusi, õpetab ja instrueerib osavõtjaid sel alal. Mag! paucandi on korporatsiooni ametlik lipukandja.
 • Mag! Colorum - Ülesandeks on korporatsiooni värvide, värvidevara ja värvide kandmise üle valvata ja hoolitseda.
 • Majavanem - Majavanema alla kuulub konvendi korteri korrashoid. Majavanem hoolitseb valgustuse, kütte ja koristamise eest ning viib vajadusel läbi parandustöid. Lisaks on veel majavanema ülesandeks kassa eest hoolitsemine.
 • Majanduseestseisja - Ülesandeks on korporatsiooni toitlustuse korraldamine nii ametlikel üritustel kui ka muul ajal. Pidustuste ajal on tal õigus käsutada rebaseid, lihtliikmeid ja noormaju enesele abiks. Lisaks eelmainitule hoolitseb majanduseestseisja söögi-joogipoolise eest.
 • Raamatukoguhoidja - Ülesandeks on hoolitseda korporatsiooni kirjavara eest. Raamatukoguhoidja hoolitseb, korraldab ja täiendab korporatsiooni raamatukogu ning laenutab välja raamatuid.
 • Arhivaar - Ülesandeks on korraldada ja hooldada korporatsiooni arhiivi. Arhivaar kogub ja hoiab alles kogu kirjavahetuse, kõik arved, kroonikad, referaadid, dokumendid, allkirjad ja kõikide liikmete curriculum vitaed. Arhiivi ei tohi keegi kasutada ilma arhivaari teadmata ja loata.
 • D!K! juhataja - Ülesandeks distsiplinaarkohtu juhatamine. Valitakse aastaks ajaks ning ei tohi kuuluda presiidiumi.
 • D!K! süüdistaja - Viib ennast kurssi aset leidnud rikkumisega ja on distsiplinaarkohtu toimumise korral on süüdistavaks pooleks.
 • D!K! kirjatoimetaja - Kohustuseks on d!k! kirjavahetuse pidamine ja arhiivi korraldamine.
 • D!K! asendusliige - Asendab vajadusel puuduvat d!k! liiget
 • Revisjoni komisjon - Teostab järelvalvet ja kontrolli korporatsiooni ja tema organite majandusliku tegevuse üle. Revisjoni komisjon on 3-liikmeline ning nad ei tohi ise olla revideeritavad.
 • Vil! koondise esimees - Vilistlaskoondise esindajate kogu. Igast koondisest valitakse vastavalt koondise suurusele vastav arv esindajaid.
 • Vil! koondise laekur - Hoolitseb vilistlaskoondise rahaliste asjade korraldamise eest.
 • Vil! koondise kirjatoimetaja - Hoolitseb vilistlaskogu asjaajamise ja dokumentide arhiveerimise eest ning kannab hoolt vilistlaskogu kirjavahetuse eest.
Leidsid kirjavea? On soovitusi selle lehe kohta? Võta ühendust veebimeistriga.