korp! Rotalia: www.rotalia.ee » ET » Tegevus

Tegevus

Korporatsioon Rotalia aktiivne tegevus toimub kohustuslike ürituste ja ametlike tundide raames ning vabas ehk mitteametlikus vormis. Ametlike ürituste alla kuuluvad tähtaegselt välja kuulutatud koosolekud, erinevad tunnid mustale majale (oldermani ja cantustunnid), referaaditunnid, paukimistunnid (peamiselt füüsise arendamiseks), külalisõhtud, õllelauad ja paljud muud presiidiumi poolt korraldatud ja ametlikuks kuulutatud tunnid ja üritused. Mitteametlike alla kuuluvad siis järelikult kõik ülejäänud üritused, mida korporatsiooni liikmed korraldavad omal algatusel.

Kõigil ametlikel üritustel kehtib range kord, mis reglementeerib nii laulmist, kõnesid kui ka lauast lahkumist. Rotalia konvendikorteris on vande- ja roppsõnade tarvitamine keelatud, eksija peab tasuma trahvi selleks ettenähtud K-kassasse.

Konvendielu tähtsamad küsimused otsustatakse koosolekutel, kus hääleõigus on üksnes tegevliikmetel ning mustmaja ehk rebased ja lihtliikmed alles õpivad korporatsioonielu põhimõtteid tundma. Korporatsioon sarnaneb selles mõttes ühiskonna vähendatud mudeliga, kus liikmetele on kehtestatud piirangud osalemaks ühiskonna asjade otsustamisel olenevalt nende küpsusastmest. Selle näite järgi ei ole must maja veel lihtsalt valimisealine.

Liikmete isiksuse suunamiseks ja arendamiseks peetakse vastavate ametnike juhatusel mitmesuguseid ametlikke tunde.

Referaaditunnis tutvustatakse uusi teadmisi, siin kaitseb rebane oma referaati kiirõppimisest
  • Referaaditundide eest vastutab magister referendi, kes juhendab musta maja kohustusliku referaadi koostamisel ning korraldab oma tunnis selle ettekandmise ja kaitsmise. Referaati oponeerivad valitud värvikandjad ning ettekanne loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt hääletab enamus tegevliikmeid. Rotalias on nõudeks, et musta maja referaat ei tohi käsitleda ülikoolis õpitava valdkonna temaatikat. Vastuvõetud referaat on üks värvikandjaks saamise eeldusi.
  • Kodukorda ja uususi (tavad ja kombed) õpetab mustale majale olderman, kes tutvustab oma tundides kõike Rotaliaga seonduvat ja samuti ka üldise korporatiivse eluviisiga seotud teadmisi ja kogemusi. Näiteks on oldermani tunnis käinud rääkimas saksa korporatsiooni liikmeid ning samuti on külastatud tunni raames teiste korporatsioonide konvendihooneid.
  • Paukimistunde organiseerib ja viib läbi magister paucandi. Algselt tähendas paukimine sajanditevanuses üliõpilaskõnepruugis vehklemist, kuid tänapäeval on vehklemisoskuse ja praktika kadumise tõttu prioriteet teistel spordialadel. Magister paucandi kohustuseks on sügisel organiseerida seltskonnatantsu kursused. Samuti võisteldakse nii omakeskis kui ka teiste akadeemiliste organisatsioonidega jalgpallis, korvpallis, piljardis ja teistel spordialadel. Ennast on võimalik iseseisvalt vormis hoida Tartu konvendi jõusaalis.
  • Ametlikel üritustel ja vabadel koosviibimistel on oluline koht lauludel (ld. cantus). Cantustunde viib läbi magister cantandi ning selle eesmärgiks on arendada musta maja lauluoskust. Iga rebane ja lihtliige peab endale valima leibcantuse ehk lemmiklaulu, mida ta peab olema võimeline igal ajal ja igas olukorras ette kandma. Magister cantandi vastutab laulukorra eest ka õllelauas. Ta annab lauluks luba ja samas vajaduse korral katkestab selle, mis on eelkõige vajalik hoidmaks ära laulude kordamist tüütuseni ja falschcantuste (väära laulu) esitamisi. Lauluoskuse edendamiseks on Rotalia välja andud oma lauluraamatu ehk cantusbuch'i.

Rotalia ja Eesti Korporatsioonide Liit

Korp! Rotalia on Eesti Korporatsioonide Liidu (EKL) asutajaliige. EKL asutati 28. märtsil 1915 a. korp! korp! Vironia, Fraternitas Estica, Sakala, Ugala ja Rotalia eestvedamisel Tartus. Viimati oli Rotalia EKL-i presideeriv korporatsioon 2007/08 õppeaastal, mille raames korraldati koosolekuid, EKL-i ühine kommerss ning volbriöö Tartus.

Ametlikud sõprussuhted on Rotalial kahe üliõpilasorganisatsiooniga Soomes: Varsinaissuomalainen Osakunta Helsingis ja Turun Varsinaissuomalainen Osakunta. Sõpruslepinglased on ka korp! Respublica'ga Poolast ja korp! Lettgalliaga Lätist, mille puhul on tegemist ühe läti korporatsiooniga, mis on omal ajal asutatud Tartu linnas õppivate läti rahvusest üliõpilaste poolt 1899. aastal.

 

Leidsid kirjavea? On soovitusi selle lehe kohta? Võta ühendust veebimeistriga.