korp! Rotalia: www.rotalia.ee » ET » Rotalia fondid » Stipendiaadid » Kuulutus 2018

Rotalia Foundation (USA) stipendiumikonkursi väljakuulutamine 2018/2019. õppeaastaks

Rotalia Foundation (USA), edaspidi fond, kuulutab välja 50 stipendiumi à 2000 € Eesti avaõiguslike ülikoolide* (, TTÜ, TLÜ, EMÜ, EMTA, EKA) üliõpilastele, kes praegu õpivad päevases täiskoormusega õppes:

 • kõrghariduse esimese astme (bakalaureuseõpe, diplomiõpe, rakenduskõrgharidusõpe, integreeritud õpe) 2. aastal,
 • integreeritud õppe eelviimasel aastal nominaalse õppeaja järgi või
 • kõrghariduse teise astme (magistriõpe) 1. aastal

Stipendium antakse üliõpilasele üks kord õpingute vältel ning ei ole mõeldud välisüliõpilastele.

Sooviavaldus tuleb saata hiljemalt 3. maiks 2018. a fondi stipendiumide komitee sekretäri Sirje Mark'i nimele aadressile Ülikooli 18, 50090 TARTU. Sooviavalduse (kinnises ümbrikus) võib tööpäevadel ka ise tuua Tartu Ülikooli peahoones asuvasse postikantseleisse (Ülikooli 18 ruum 120 kell 8-11 ja 13-16). Kvalifitseeruvad ka 03.05.2018 postitempli kuupäevaga sooviavaldused.

Vormikohases sooviavalduses (koos fotoga) esitatakse:

 • isiku- ja kontaktandmed
 • hariduskäik
 • senine töökogemus
 • vabatahtlik tegevus rahvuslikes, heategevuslikes, kristlikes ning noorte- ja kultuuriorganisatsioonides (nt kaitseliit, naiskodukaitse, noorkotkad, kodutütred, skautlus, üliõpilaskond, korporatsioonid, seltsid, muud noorte- ja kultuuriorganisatsioonid)
 • teenistus EV kaitsejõududes
 • perspektiiv, kuidas taotleja kavatseb oma õpinguid kasutada Eesti riigi ja rahva hüvanguks
 • milliseid õppetoetusi ja stipendiume on taotleja varasemalt saanud või kuidas oma õpinguid finantseerinud
 • andmed õppeedukuse kohta kokkuvõtvalt, õppekoormus (täis- või osakoormusega õpe) ja kaalutud keskmine hinne

Sooviavaldusele lisatakse:

 • elulugu jutustavas vormis, käsitsi kirjutatud, mitte enam kui 1 lehel
 • tõend õppimise kohta, milles on ära märgitud õppekava ja selle kood, õppevorm (s.t päevane õpe või avatud ülikooli õpe), koormus (täis- või osakoormus), üliõpilase aasta staatus ehk mitmenda aasta üliõpilane tõendi väljastamise kuupäeval on; märge akadeemilise puhkuse kohta (kui on, siis ajavahemik/ei ole) ning kas saab/ei saa kevadsemestril eriala- või tulemusstipendiumi või ka vajaduspõhist eri- või õppetoetust (teatise võtmisel dekanaadist/instituudist/kolledžist tuleb neid aspekte rõhutada)
 • valdkonna dekanaadis/instituudis/kolledžis kinnitatud väljavõte akadeemilisest õiendist koos ainepunktide, hinnete ja hinnete kaalutud keskmise äranäitamisega; 1. aasta magistrantidel tuleb lisada ka koopia 1. kõrgharidusastme diplomist ja selle juurde kuuluvast akadeemilisest õiendist (tõestatud volitatud töötaja poolt vastavas kõrgkoolis)
 • oma kodukõrgkooli korralise õppejõu argumenteeritud soovituskiri

Lae avalduse vorm alla DOCX või PDF formaadis.

Erandina antakse nende 50ne stipendiumi hulgas kaks Bruno ja Helge Laan’e nimelist stipendiumi Tallinna Nõmme Gümnaasiumi abiturientidele, kes alustavad uuest õppeaastast õpinguid eelpoolmainitud ülikoolides.

Stipendiaadid selguvad juulikuu lõpuks ja antakse üle õppeaasta alguses Tartus, Rotalia majas toimuval aktusel. Stipendiumi saamisest teatatakse stipendiaatidele e-postiga. Stipendiumi mittesaamist komitee ei põhjenda.

 

Aare Abroi
Foundationi stipendiumide komitee esimees

 

Täiendav teave:
Sirje Mark, Foundationi stipendiumite komitee sekretär
e-post: sirje.mark@ut.ee
telefon: 507 3729
postiaadress: Ülikooli 18, 50090 TARTU

 

26. märts 2018. a

 

* Eesti avaõiguslikud ülikoolid:

 • TÜ – Tartu Ülikool
 • TTÜ – Tallinna Tehnikaülikool
 • EMÜ – Eesti Maaülikool
 • TLÜ – Tallinna Ülikool
 • EMTA – Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
 • EKA – Eesti Kunstiakadeemia
Leidsid kirjavea? On soovitusi selle lehe kohta? Võta ühendust veebimeistriga.